1- تمامی اطلاعاتی که در سایت ثبت میکند، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت.

2-تمامی ایده ها و پیشنهادات و اسرار تجاری مشاوره جویان نزد وکیل استارتاپ امانت است و وکیل استارتاپ نیز  از بهترین روشها جهت حفظ این اسرار  تجاری، سازماندهی نموده است.

3-تمامی آموزش ها 100 درصد گارانتی دارند و در صورت عدم رضایت مانی بک خواهند شد.

4- وکیل استارتاپ در حفظ حقووق مادی و معنوی کاربران هیچگونه مشارکتی نداشته و هرگونه افشار و استیفای منفعت از ایده تجاری و نشر اسرار کاربران را در راستای قرارداد محرمانگی حفظ مینماید.

5- یکی از سیاست های وکیل استارتاپ حفظ اسرار کاربران و مشاوره جوها هست و بدین وسیله عدم نشر و حفظ اسرار کاربران و مشاوره  جوها را تعهد مینماید.