وکلای دادگستری و کلیه  کسانی که در زمینه حقوق فناوری و استارتاپی داری دانش تخصصی میباشند و در زمینه نیازهای حقوقی استارتاپ داری رزومه میباشند میتوانند مراتب را  به صورت تلفنی اعلام نمایند.