مشخصات حساب وکیل استارتاپ به شرح زیر می باشد:

حساب مورد نظر متعلق به بانک ملی بوده و صاحب حساب نیز دکتر هادی توکلی می باشند که سایر مشخصات به شرح زیر آورده شده است:

شماره حساب:

۰۲۱۵۸۰۱۲۳۶۰۰۹

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸

شماره شبا:

IR۲۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۸۰۱۲۳۶۰۰۹

 

مشاوره حقوقی